ปี  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31|
   ตุลาคม  -1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   พฤศจิกายน  -1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   ธันวาคม  -1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   มกราคม  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   กุมภาพันธ์  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   มีนาคม  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   เมษายน  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   พฤษภาคม  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   มิถุนายน  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   กรกฏาคม  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   สิงหาคม  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   กันยายน  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ปีงบประมาณ    :+ ลาป่วย รวม  0  วัน    :+ ลากิจ รวม  0  วัน    :+ ลาพักผ่อน รวม  0  วัน  
:+   ลาพักผ่อน ณ ปีปัจจุบัน รวม     วัน  คงเหลือ ณ ปีปัจจุบัน  0  วัน   +:
 
 
หมายเหตุ
ข   ขาดราชการ ชร   ช่วยราชการ ช   ประชุม
ชช    ประชุมเช้า ชบ    ประชุมบ่าย รก   ไปราชการ
รช   ไปราชการเช้า รบ   ไปราชการบ่าย กก   ร่วมกิจกรรม
ตจ    ราชการต่างจังหวัด ตป    ราชการต่างประเทศ กช    ลากิจเช้า
กบ    ลากิจบ่าย ก    ลากิจส่วนตัว ค    ลาคลอดบุตร
ชภ   ลาช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร บ    ลาบวช ป    ลาป่วย
ปจ   ลาป่วยจำเป็น ปช    ลาป่วยเช้า ปบ    ลาป่วยบ่าย
พ    ลาพักผ่อน พช   ลาพักผ่อนเช้า พบ   ลาพักผ่อนบ่าย
ศต   ลาศึกษาต่อต่างประเทศ(ทุน) ศน   ลาศึกษาภายในประเทศ ม    สัมมนา
มช   สัมมนาเช้า มบ   สัมมนาบ่าย ส    สาย
 
==@@ ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2202 4352  @@==